torsdag 18 oktober 2007

Kapitel och vers?

Artikeln är flyttad till http://yeshua.se

8 kommentarer:

David Nyström sa...

Hej, det här är ju en fråga som tyvärr inte kan lösas med hänvisningar till "kapitel och vers" (då hade frågan nog inte varit så omtvistad) utan det handlar om hur vi tolkar NT:s vittnesbörd om Fadern, Sonen och den helige Ande som helhet.

Den brinnande frågan handlar egentligen om Sonens gudomlighet, dvs var Jesus "av samma väsen" som Fadern, som den Niceno-Konstantinopolitanska trosbekännelsen hävdar? Här är NT:s vittnesbörd väldigt starkt.

Några axplock: Johannesprologen vittnar tex starkt om Sonens gudomlighet (för en utläggning om detta se bloggen Exegetisk Teologi (http://exegetiskteologi.blogspot.com/).

I Kol 1:15-16 likställs Jesus med Gud och identifieras som världens skapare.

Dessutom vittnar NT om Sonens preexistens, vilket rimligen bör tolkas som ett tecken på gudomlighet. Se tex John 8:58, Joh 17:5, Fil 2:6-8

För mer ingående kommentarer runt detta kan jag rekommendera inlägg och kommentarer på Henrik Engholms blogg,http://busy-being-born.blogspot.com/

Diskussionerna runt allt detta kan naturligtvis gå höga, men att hävda att det inte finns någon grund för att påstå att treenighetstanken är närvarande i NT:s skrifter eller i den primitiva kyrkans medvetande är direkt fel.

Winther sa...

Tack David!
(The Shawshank Redemption e min favve oxå, gammel banktjänsteman som jag är)

Anders Branderud sa...

Hej, hej!
Vad tycker du om denna sida?: www.netzarim.co.il
Kanske kan vara något av intresse för dig?

Hälsningar Anders Branderud

Z sa...

Hej,
jag har en post om Treenigheten, där jag längst ner (under Tillägg:) skrivit ner bibelverser, som jag tycker stödjer denna Gudsbild

http://enklabloggen.blogspot.com/2007/10/hur-ser-ni-p-treenigheten.html

och jag gör det väldigt kortfattat, så att en vanlig läsare orkar, hinner och kan hänga med

Laurens Källman, Wen Zhou, China sa...

Ett ägg, är ett ägg, är Ett Ägg! Alla bilder haltar men en bibelskoleelev beskrev terenigheten så här: Ett ägg består av skal, äggvita och gulan, men är ändå en enhet. Tre olika delar och ingredienser skapar Ett enda ägg.
Min egen bild av Gud får ge uttryck för en liknande tanke. Vårt svenska, (och flera andra språks), ord för GUD, består av Tre Olika Bokstäver. G är inte U eller D. U är inte G eller G. och så vidare! Men dessa tre Bokstäver utgör Ett Enda Ord!
Som sagt är : ALLA våra egna bilder av Gud haltar!

Laurens Källman, Wen Zhou, China sa...

Ett ägg, är ett ägg, är ett Ägg! En bibelskoleelev gav följande bild av sin syn på Treenigheten. Ett ägg består av Skal, äggvita och vad vi brukar kalla gulan.
Men det är ändå Ett Enda Ägg!
Alla våra "bilder och förklaringar" av GUD haltar!

Min egen bild av Treenigheten kan beskrivas via det enda ordet GUD!

G:et är inte U eller D. U:et är inte G eller D. och så vidare! Men det är ETT ENDA ORD! "I begynnelsen var Ordet". (Joh.ev. 1.1).
Som sagt är: Alla våra bilder på GUD haltar!
Gud är nämligen obeskrivbar för en liten människa!

Stig Åke Gerdvall sa...

David Nyström menar att Jesus har skapat världen och stöder detta bl a på Kol.1:15-16.

Denna kristna teologi saknar helt stöd i NT´s grekiska och även i svenska översättningar av Kol. 1:15-16. Engelska biblar har manipulerat denna text genom att skriva "For by him were all things..."

Följande är ett kort utdrag från kapitel 8 ur boken "Är treenighetsläran biblisk" av dr. S.K. Blad. Den finns i sin helhet att läsa på www.messianskaforeningen.se

Messias skapade inte världen – världen skapades genom honom

Lägg märke till att Skrifterna lär att allt skapades i och genom Messias och inte av honom. Det var inte Messias som skapade utan den Evige. Den Evige skapade allt med utgångspunkt från Messias-planen som han hade inom sig själv av evighet, som det står skrivet i Kolosserbrevet 1:16:

"Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom." (SFB)

Enligt Johannes 1:3 har världen blivit gjord genom Ordet, Toràn, mästarplanen, som hade varit med Elohim från begynnelsen, som det står skrivet:

"Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till."(SFB)

I Johannes 1:10a står det skrivet:

"Han var i världen och världen hade blivit till genom honom."(SFB)

Det grekiska ord som i dessa verser översatts som genom är ”día”.[10] Den arameiska Peshitta-texten använder ordet ”bijdeh” [11] som betyder hand, genom, nära.

I Apostlagärningarna 2:22 står det skrivet:

"Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom (gr. ”día”, aram. ”bijdeh”) honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet." (SFB)

Denna text visar att det var den Evige som gjorde under och tecken genom Yeshua. Både i den grekiska och den arameiska texten används här samma ord som i Johannes 1:3, 10 och 1 Korintierbrevet 8:6 där det står skrivet att allting blev till genom honom. Det var alltså inte Yeshua som gjorde under av sig själv, utan den Evige som gjorde under genom honom. Yeshua är den Eviges sändebud, Hans ”shaliach”, Hans apostel (Hebr 3:1). Inget av det som Yeshua gjorde eller sade kom från honom själv, utan från Fadern, som det står skrivet i Johannes 5:19 och 14:10b:

"Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen … De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.” (Bibel2000)

Samma princip hade rått innan Yeshua blev till. Ordet som fanns från begynnelsen som en plan och sedan som en uttalad befallning var det medel genom vilket Fadern skapade allt. När sedan Ordet blev människa fortsatte den Evige att arbeta enligt samma mönster, samma princip.

I Apostlagärningarna 7:25 står det skrivet:

"Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom (”día”/”bijdeh”) hans hand, men det gjorde de inte." (SFB)

I Apostlagärningarna 19:11 står det skrivet:

"Gud gjorde ovanliga under genom (”día”/”bijdeh”) Paulus händer." (SFB)

Dessa ord visar att den Evige använder sig av sina agenter för att utföra sina mäktiga gärningar. Men det är inte agenterna i sig som gör dessa gärningar utan den Evige som gör det genom dem. På samma sätt var det med Messias-projektet. Det var den Evige som gjorde allt genom detta projekt.

Messias var alltså inte Skaparen utan Skaparens verktyg. Messias är det ursprung, det syfte och den målsättning som den Evige har för skapelsen. Det finns inget i skapelsen, varken osynligt eller synligt, som ligger utanför denna Messias-plan. Allt är skapat i honom, genom honom och till honom.

Ordet blev kött och som människa led han och klarade alla prov i lydnad, ända till döds. Det resulterade i att han blev upphöjd över allt skapat och blev insatt i den position som var ämnad för honom av evighet innan allt blev skapat. Genom Messias Yeshua kommer den Evige att leda hela skapelsen så att den ursprungliga målsättningen med den slutligen uppnås. Allt, precis allt, kommer att läggas under Messias herravälde och därefter kommer han själv att lägga allt under sin Fader så att Elohim blir allt i alla, som det står skrivet i 1 Korintierbrevet 15:24-28.

Winther sa...

Tackar Laurens och Stig-Åke! Mycket spännande och intressant.